Towards Context-Aware Mobile Social Networks

By 25th March 2017 No Comments
Zhiyong Yu, Daqing Zhang, Zhu Wang, Bin Guo, Ioanna Roussaki, Kevin Doolin, Ethel Claffey
Towards Context-Aware Mobile Social Networks
IEEE Communications Magazine
2017